ប្ដូរភាសា :

ទំនាក់ទំនងអ្នកនាំពាក្យ

woman avatar

ឯកឧត្តម ជិន ម៉ាលីន