ប្ដូរភាសា :

Central Authority

Please Click Here

1.Basic and Kinds of Assistance in MLA Law 
2.Flowchart of incomming Request 

2.1.សំណើចូល
3.Flowchart of Outgoing Request 

3.1.សំណើចេញ
4.Guideline for Implementing MLA request 
5.Law on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters With Explanatory Notes 

6.LAW ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS

7.Complaint of Individual, Entity or Third Party Who is Affected by the Order on Property Freeze

PF LAW and Related Document 

No Describtion Download 
1 Law On Combating the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction (KH-EN) KH EN
2 SUB-DECREE ON THE USE AND MANAGEMENT OF FROZEN PROPERTY FROM THE FINANCING OF PROLIFERATION OF WEAPONS OF MASS DESTRUCTION (KH-EN) KH EN
3
SUB-DECREE ON THE ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF THE NATIONAL COORDINATION COMMITTEE ON ANTI-MONEY LAUNDERING AND FINANCING OF TERRORISM AND FINANCING OF PROLIFERATION OF WEAPONS OF MASS DESTRUCTION(KH-EN)
KH EN
4 SUB-DECREE ON THE FORMALITIES AND PROCEDURES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE LAW ON COMBATING THE FINANCING OF PROLIFERATION OF WEAPONS OF MASS DESTRUCTION KH EN
5 PRAKAS ON REPORT TEMPLATE ON PROPERTY FREEZE PRODUCED BY INDIVIDUALS OR ENTITIES OTHER THAN REPORTING ENTITIES KH EN
6
Property Forzen Reporting Form for Reporting Entity (KH-EN)
KH EN
7
Ruling on Asset Freezing No.11
KH EN
8 Ruling on Asset Freezing No.12 KH EN
9 Ruling on Delisting and Revoking the Property Freez No68ង១ Dated 22 November 2023 KH EN
10 សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលេខ ២៦៥៣ (២០២២) អនុម័តថ្ងៃទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣   EN
11 ០១.សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលេខ ១៧១៨ (២០០៦) អនុម័តនៅថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៦   EN
12 ០២.សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលេខ ១៨៧៤ (២០០៩) អនុម័តនៅថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៩   EN
13
០៣.សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលេខ ២០៨៧ (២០១៣) អនុម័តនៅថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣
  EN
14 ០៤.សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលេខ ២០៩៤ (២០១៣) អនុម័តនៅថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣   EN
15
០២.សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលេខ ១៧៣៧ (២០០៦) អនុម័តនៅថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៦
  EN
16 ០៥.សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលេខ ២២៧០ (២០១៦) អនុម័តនៅថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦   EN
17 ០៦.សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលេខ ២៣២១ (២០១៦) អនុម័តនៅថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦   EN
18 ០៩.សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលេខ ២៣៧១ (២០១៧) អនុម័តនៅថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧   EN
19 ០៧.សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលេខ ២៣៧៥ (២០១៧) អនុម័តនៅថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧   EN
20 ០៨.សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលេខ ២៣៩៧ (២០១៧) អនុម័តនៅថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧   EN
 

Contact Point of C.A

Email Central Authority:   ca_cambodia@moj.gov.kh
Email Contact Person: pichsaly_pen@moj.gov.kh
davanntanheang@moj.gov.kh
ungradsorin@moj.gov.kh
somalineth_im@moj.gov.kh
leatlaymoj@moj.gov.kh