ប្ដូរភាសា :

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីការចូលជាធរមាន នៃសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការផ្ទេរទណ្ឌិត រវាងកម្ពុជា និងវៀតណាម

យោងលិខិតលេខ៦០៩៣ កបទ-សអ/ច្បក១ ចុះថ្ងៃទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ។

ក្រសួងយុត្តិធម៌សូមជម្រាបជូនសាធារណជនមេត្តាជ្រាបថា សន្ធិសញ្ញាស្តីពីការផ្ទេរ ទណ្ឌិត រវាងកម្ពុជា-វៀតណាម នឹង ចូលជាធរមាន នៅថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០ ខាងមុខនេះ  ។ 

អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាន ។ 

                                                                                          សូមអរគុណ