ប្ដូរភាសា :

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

កម្រងរូបភាពអនុស្សាវរីយ៍ មហាសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារវិស័យយុត្តិធម៌ទូទាំងប្រទេស ឆ្នាំ២០២៣ និងកំណត់ទិសដៅការងារ ជាអាទិភាពបន្ត នាព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤