ប្ដូរភាសា :

ផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌ

ល.រ
ខ្លឹមសារ
ប្រភេទ
ផ្សេងៗ
០០១ ពន្យល់ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ វីដេអូ
 
  ០១.គោលការណ៍ទូទៅនៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ    ចុចមើល
  ០២.នគរបាលយុត្តិធម៌   ចុចមើល
  ០៣.ការចោទប្រកាន់ និងអយ្យការ   ចុចមើល
  ០៤.ការស៊ើបសួ   ចុចមើល
  ០៥.វិធានការនិរន្តរាយ វគ្គ០១   ចុចមើល
  ០៦.វិធានការនិរន្តរាយ វគ្គ០២   ចុចមើល
  ០៧.នីតិវិធីនៃការប្តឹងតវ៉ាក្នុងរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌ វគ្គ០១   ចុចមើល
  ០៨.នីតិវិធីនៃការប្តឹងតវ៉ាក្នុងរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌ វគ្គ០២   ចុចមើល
  ០៩.សភាស៊ើបសួរ   ចុចមើល
  ១០.សមត្ថកិច្ចពិសេសរបស់សភាស៊ើបសួរក្នុងរឿងបត្យាប័ន   ចុចមើល
  ១១.បណ្តឹងក្នុងរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌ   ចុចមើល
  ១២.សិទ្ធិរបស់ភាគីក្នុងរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌ វគ្គ០១   ចុចមើល
  ១៣.សិទ្ធិរបស់ភាគីក្នុងរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌ វគ្គ០២   ចុចមើល
០០២ ពន្យល់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ វីដេអូ
 
  ០១.គោលការណ៍ទូទៅនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ   ចុចមើល
  ០២.ដែនអនុវត្តនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ   ចុចមើល
  ០៣.ការទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌ   ចុចមើល
  ០៤.ការមិនទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌ   ចុចមើល
  ០៥.ទោសព្រហ្មទណ្ឌ ភាគទី១   ចុចមើល
  ០៦.ទោសព្រហ្មទណ្ឌ ភាគទី២   ចុចមើល
  ០៧.របបនៃការប្រកាសទោស ភាគទី១   ចុចមើល
  ០៨.របបនៃការប្រកាសទោស ភាគទី២   ចុចមើល