ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០២២៤/២២៧ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ស្តីពីការផ្ទេរ និងតែងតាំងមុខតំណែង ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា ពីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា មកជា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌