ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង របស់ ក្រសួង យុត្តិធម៌ ស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរទីតាំង ជា បណ្តោះអាសន្ន របស់នាយកដ្ឋានកិច្ចការថ្កោលទោស នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការទោសព្រហ្មទណ្ឌ នៃក្រសួងយុត្តិធម៌