ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការផ្តល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច រយៈពេល ១ឆ្នាំ របស់ Nanyang Business School (NBS) នៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Nanyang ប្រទេសសិង្ហបុរី។