ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការបញ្ចប់តំណែងឯកឧត្តម មាស សាវឿន ពីអនុរដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងយុត្តិធម៌