ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

អនុក្រឹត្យស្តីពីការតែងតាំងទីប្រឹក្សា និងជំនួយការក្រសួងយុត្តិធម៌