ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា នៃក្រសួងយុត្តិធម៌ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣