ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

េចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបិទផ្សាយប្រកាសលទ្ធផលបេក្ខជនប្រឡងជាប់ស្ថាពរ នាសម័យប្រឡងថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ នៅមណ្ឌលប្រឡងប្រជែង សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ