ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការជូនដំណឹងអំពីកាលបរិច្ឆេទមកទទួល​ព្រឹត្តិបត្រថ្កោលទោស