ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយឯកសារគម្រូសាលក្រម​រដ្ឋប្បវេណី