ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី​វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​ស្តីពី «ជំនាញភាសាអង់គ្លេស និងជំនាញទំនាក់ទំនងកម្រិតខ្ពស់​ (Advanced English Language and Communication Skills)» ដែលរៀបចំដោយសារ​រដ្ឋាភិបាល​សិង្ហបុរី