ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី​វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​ស្តីពី «ជំនាញកត់ត្រា និងសរសេររបាយការណ៍ (Note-Talking and Report Writing Skills)» ដែលរៀបចំដោយសារ​រដ្ឋាភិបាល​សិង្ហបុរី