ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីសម្រេចលេខ ២៥ កយ,.សសរ/២០​ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការ​តាំងស៊ប់​មន្រ្តីរាជការ​ក្នុង​ក្របខណ្ឌ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​កិច្ចការរដ្ឋបាលតុលាការ នៃក្រសួងយុត្តិធម៌ (025/1220)