ប្ដូរភាសា :

ពាក្យសុំលិខិតថ្កោលទោស

SELECT * FROM tbl_law_document WHERE docLang = kh ORDER BY docOrder ASC LIMIT 36, 9
ID File Name Type Of File Publish Date Action
164 ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋ​សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០០៧(០០២/០២១០) ច្បាប់ 26 January 2010
301 ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងកិច្ចការនារី(០០២/០១០៥) ច្បាប់ 17 January 2005
48 កិច្ចព្រមព្រៀង​ស្តីពី ការបង្កើត​មជ្ឈមណ្ឌលជីវៈចម្រុះអាស៊ាន(០០២/០១១៦) កិច្ចព្រមព្រៀង 14 January 2016
181 ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់​ថវិកា​ទូទៅរបស់រដ្ឋ​សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ​ ២០០៦ (០០២/០១០៩) រដ្ឋធម្មនុញ្ញ 26 January 2009
69 ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត (០០៣/០៣១៥) ច្បាប់ 26 March 2015
208 ច្បាប់ស្តីពីអាកាសចរស៊ីវិលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ( ០០៣/០១០៨) ច្បាប់ 19 January 2008
341 ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សារាជសម្បត្តិ (០០៣/១០០៤) ច្បាប់ 11 October 2004
87 ពិធីសារស្តីពីការធ្វើ​វិសោធនកម្ម​កិច្ចព្រមព្រៀង​សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានមួយចំនួន ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្ម​(០០៣/០១១៤) ពិធីសារ 09 January 2014
347 ពិធីសារនៃការរៀបចំ​ពិសេស​សម្រាប់ផលិតផល​វេទយិត និងផលិតផល​វេទយិតខ្ពស់ (០០៣/០១០៣) ពិធីសារ 20 January 2003
Page 5 of 41