ប្ដូរភាសា :

ពាក្យសុំលិខិតថ្កោលទោស

SELECT * FROM tbl_law_document WHERE docLang = kh ORDER BY docOrder ASC LIMIT 36, 9
ID File Name Type Of File Publish Date Action
426 ច្បាប់ស្តីពីការងារ (០០១/០៣៩៧ 2 13 March 1997
180 ច្បាប់ស្តីពីការ​អនុម័តយល់ព្រមលើ​ការធានាទូទាត់​ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​មីសែល ខបភើរេសិន (០០១/០១៩) 2 26 January 2009
437 ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងអប់រំ (០០១/០១៩៦) 2 24 January 1996
438 ច្បាប់ស្តីពីការបង្រ្កាប​អំពើជួញដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្ម​លើ​មនុស្ស (០០១/០២៩៦)និរាករណ៍ 2 16 January 1996
68 ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត(០០២/០៣១៥) 2 26 March 2015
207 កិច្ចព្រមព្រៀង​ក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន​ស្តីពីការដឹកជញ្ជូន​ពហុរូបភាព(០០២/០១០៨) 10 18 January 2008
339 ពិធីសារនៃការចូលរួម​របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ក្នុងអង្គការពាណិជ្ជកម្ម​ពិភពលោក (០០២/០៩០៤) 12 09 September 2004
340 ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០០៥ (០០២/១២០៤) 2 30 December 2004
86 ពិធីសារទី៣ នៃការធ្វើវិសោធនកម្ម​កិច្ចព្រមព្រៀង​ក្របខ័ណ្ឌ ស្តីពីសហប្រតិបត្តិការ​សេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយ​ រវាងសមាគមប្រជាជាតិ​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន និង​ពិធីសារបញ្ជូល​វិធានការអនាម័យ និងភូតគាមអនាម័យ និងរបាំងបច្ចេកទេស​ពាណិជ្ជកម្ម(០០២/០១១៤) 12 09 January 2014
Page 5 of 57