ប្ដូរភាសា :

សូមស្វែងរកឯកសារ តាមរយៈការជ្រើសរើសដូចខាងក្រោម

លេខសំគាល់ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ ថ្ងៃបោះពុម្ភ Pdf(ខ្មែរ) Pdf(អង់គ្លេស)
390 ក្រឹត្យលេខ ០៥ ក្រ ស្តីពីការតែងតាំងរដ្ឋមន្រ្តី តាមបណ្តាក្រសួងស្ថាប័នផ្សេេងៗ ក្រឹត្យ 05 March 1985
463 ៥.ពាក្យសុំចុះបញ្ជីអំពីការលុបការចុះបញ្ជីកិច្ចសន្យាទ្រព្យសម្បត្តិប្តីប្រពន្ធ ឯកសារ​ទាក់ទងនឹង​ចុះបញ្ជីទ្រព្យសម្បត្តិប្តីប្រពន្ធ 13 October 2020
816 ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១០៧/០០៥ ស្តីពីសញ្ញាសក្តិ និងឯកសណ្ឋានមន្រ្តីក្របខ័ណ្ឌអភិបាល និងក្របខ័ណ្ឌឧបការី នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​ព្រឹទ្ធសភា (០០៥/០១០៧) ព្រះរាជក្រឹត្យ 01 January 2007
484 អនុក្រឹត្យ ០៦អនក្រ.បក ស្តីពីការ​ប្រែក្លាយ​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិប្រៃសណីយ៍ ទូរគមនាគមន៍ បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន​ ជា​គ្រឹះស្ថាន​សាធារណៈរដ្ឋបាល​ (06/0120) អនុក្រឹត្យ 21 January 2020
564 អនុក្រឹត្យលេខ ០៦ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការបង្កើត​ស្រុកបុរីអូរស្វាយសែនជ័យ នៃខេត្តស្ទឹងត្រែង (០០៦/០១១៩) អនុក្រឹត្យ 08 January 2019
1061 អនុក្រឹត្យលេខ ០៦ អនក្រ,បក ស្តីពីការ​ទទួលស្គាល់​វិទ្យាស្ថាន​សិក្សាដើម្បីជោគជ័យ​ (០០៦/០១១៨) អនុក្រឹត្យ 18 January 2018
1226 អនុក្រឹត្យលេខ ០៦ អនក្រ.បក ស្តីពី ការផ្ទេរធនធានហិរញ្ញវត្ថុមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌទៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ(០០៦/០១១៧) អនុក្រឹត្យ 05 January 2017
1483 អនុក្រឹត្យលេខ ០៦ អនក្រ.បក​ ស្តីពីការផ្ទេរ​ឥណទានថវិកា​ (០០៦០១១៦) អនុក្រឹត្យ 13 January 2016
1765 អនុក្រឹត្យ​លេខ ០៦ អនក្រ​.​បក ស្ដីពី​ការផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា​ (០០៦/០១១៥) អនុក្រឹត្យ 15 January 2015
1964 អនុក្រឹត្យ​លេខ ០៦ អនក្រ​.​បក ស្តីពី​ការផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា​ (០០៦/០១១៤) អនុក្រឹត្យ 06 January 2014
833 សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៦ សសរ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការសម្រាប់កំណត់សមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រង និងការប្រើប្រាស់ហ្វ្រេកង់ស៍៧០០ MHz (០០៦/០១២០) សេចក្តីសម្រេចរាជរដ្ឋាភិបាល 28 January 2020
15 ច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យ និងសវនកម្ម​(០០៦/០៤១៦) ច្បាប់ 11 April 2016
25 ច្បាប់ស្តីពីម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្រ្តទំនិញ(០៦/០១១៤) ច្បាប់ 20 January 2014
43 ច្បាប់ ស្តីពីវិសោធនកម្ម​មាត្រា២៣ នៃច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈតំណាងរាស្រ្ត(០៦/០៥១៥) ច្បាប់ 18 May 2015
44 ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ(០៧/០៧១៥) ច្បាប់ 10 July 2015
59 ច្បាប់វិសោធនកម្មមាត្រា៣ មាត្រា២៩និង មាត្រា ៣០ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម(០៦/០៦១៣) ច្បាប់ 03 June 2013
74 ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់​ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១០(០៦/០៥១២) ច្បាប់ 22 May 2012
81 ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់​ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋ​សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០០៨(០០៦/០៥១១) ច្បាប់ 31 May 2011
100 ច្បាប់ស្តីពីការផ្តល់សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិលើចំណែក​ឯកជននៃអគារសហកម្មសិទ្ធិដល់ជនបរទេស​(០០៦/០៥១០) ច្បាប់ 24 May 2010
121 ច្បាប់ស្តីពីជីវសុវត្ថិភាព(០៦/០២០៨) ច្បាប់ 15 February 2008
134 ច្បាប់ស្តីពី​វិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត(០៦/០១០៧) ច្បាប់ 31 January 2007
187 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតឲ្យ​មានអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុង​តុលាការកម្ពុជា​ដើម្បីកាត់​សេចក្តីឧក្រិដ្ឋកម្ម​ដែលប្រព្រឹត្តឡើង​នៅក្នុងរយៈកាល​នៃកម្ពុជាាប្រជាធិបតេយ្យ(០៦/១០០៤) ច្បាប់ 27 October 2004
195 ច្បាប់ស្តីពី ម៉ាក ពាណិជ្ជនាម និងអំពើនៃការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់​(០៦/០២០២) ច្បាប់ 07 February 2002
228 ច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល (០០៦/១០៩៤) ច្បាប់ 26 October 1994
238 ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមេធាវី(០៦/០៨៩៥) ច្បាប់ 22 August 1995
247 ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសុខាភិបាល(០៦/០១៩៦) ច្បាប់ 24 January 1996
278 ច្បាប់ស្តីពីការរំលូតកូន(០៦/១១៩៧) ច្បាប់ 12 November 1997
279 ច្បាប់ ស្តីពីការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្រ្ត (០៦/១២៩៧)និរាករណ៍ ច្បាប់ 26 December 1997
286 ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ(០៦/០៤៩៨) ច្បាប់ 08 April 1998
293 ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និង​យុវនីតិសម្បទា(០៦/០៦៩៩) ច្បាប់ 17 June 1999
Page 7 of 79