ប្ដូរភាសា :

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

សេចក្តីណែនាំ នៅក្នុងមហាសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារវិស័យយុត្តិធម៌ ទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ ២០២៣ និងកំណត់ទិសដៅការងារជាអាទិភាពបន្ត