ប្ដូរភាសា :

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ ស្តីពីការអញ្ជើញគណបក្សនយោបាយ ឬអង្គការសង្គមស៊ីវិល ចូលជួបពិភាក្សាដោយផ្ទាល់អំពីការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី១០ ដើម្បីជម្រះចោលនូវកង្វល់មិនត្រឹមត្រូវនានាជុំវិញការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី១០ នេះ