ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាល​ ជំនាញភាសាអង់គ្លេស និងទំនាក់ទំនងកម្រិតខ្ពស់​ (Advnced English Language and Communication Skills) ក្រោមក្របខណ្ឌស្តីពីគំនិតផ្តួចផ្តើមស្តីពីសមាហរណកម្មអាស៊ាន (IAI) ដែលរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាល​សឹង្ហបុរី