ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី​ការជ្រើសរើស​មន្រ្តីផ្នែកវិភាគព័ត៌មាន (Information Analyst :P2) របស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ