ប្ដូរភាសា :

ទម្រង់លិខិតគំរូដែលប្រើប្រាស់​ក្នុងរឿងក្តីរដ្ឋប្បវេណី

ខាងក្រោមនេះជាទម្រង់គំរូនៅក្នុងរឿងក្តីប្រឌិត​ ។

ចំពោះសេចក្តីសម្រេច​នៅក្នុងរឿងក្តីជាក់ស្តែង​សូមចុចតំណរភ្ជាប់ខាងក្រោម ៖

http://www.moj.gov.kh/kh/actual-civil-judgments

រឿងក្តី ឈ្មោះឯកសារ ទាញយក
១. រឿងក្តីទាមទារឲ្យសងប្រាក់កម្ចី  
  ក-សេចក្តីពន្យល់ទូទៅអំពី ពាក្យបណ្តឹង​ ឯកសារចម្លើយ ឯកសារត្រៀម និងលិខិតសាលក្រម​ ទាញយកឯកសារ
  ខ-ការអះអាងនីមួយៗរបស់ដើមចោទ និងចុងចម្លើយ ទាញយកឯកសារ
  គ-តារាងពេលវេលា​ ទាញយកឯកសារ
  ឃ-ដ្យាក្រាម​នៃរឿងក្តីទាមទារឲ្យសងប្រាក់កម្ចី ទាញយកឯកសារ
  ង-ពាក្យបណ្តឹង ទាញយកឯកសារ
  ច-ឯកសារចម្លើយ ទាញយកឯកសារ
  ឆ-ឯកសារត្រៀមលើកទី១របស់ដើមចោទ ទាញយកឯកសារ
  ជ-លិខិតសាលក្រម​  ទាញយកឯកសារ
  ឈ-ការពន្យល់អំពីភស្តុតាង ទាញយកឯកសារ
រឿងក្តីទាមទារឲ្យធ្វើនីតិវិធីចុះបញ្ជីផ្ទេរកម្មសិទ្ធិដោយបផ្អែក​លើ​កិច្ចសន្យាលក់ទិញ  
  ក-អំពីនីតិវិធីចុះបញ្ជីអចលនវត្ថុ ទាញយកឯកសារ
  ខ-គោលការណ៍នៃការដាក់ (បង្កើតនិងដាក់) ពាក្យសុំរួមគ្នា ទាញយកឯកសារ
  គ.ការអះអាងនីមួយៗរបស់ដើមចោទ និងចុងចម្លើយ ទាញយកឯកសារ
  ឃ-តារាងពេលវេលា ទាញយកឯកសារ
  ង-ដ្យាក្រាម​នៃរឿងក្តីទាមទារឲ្យចុះបញ្ជីផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ​ទាំងមូល​ដោយ​ផ្អែកលើកិច្ចសន្យាលក់ទិញ ទាញយកឯកសារ
  ច-ពាក្យបណ្តឹង ទាញយកឯកសារ
  ឆ-ឯកសារចម្លើយ ទាញយកឯកសារ
  ជ-ឯកសារត្រៀមលើកទី១របស់ដើមចោទ ទាញយកឯកសារ
  ឈ-លិខិតសាលក្រម ទាញយកឯកសារ
រឿងក្តីទាមទារ​ឲ្យធ្វើនីតិវិធីចុះបញ្ជីអំពីការលុបការចុះបញ្ជីអំពីការផ្ទេរ​កម្មសិទ្ធិ​ដោយផ្អែក​លើការរំលាយ​កិច្ចសន្យា​  
  ក-អំពីការសន្យា​លក់​ទិញ​ជាមុន ទាញយកឯកសារ
  ខ-អំពីសាលក្រ​ម​ដែល​បង្គាប់​ឲ្យ​ផ្តល់​តាវកាលិក​តប​ ទាញយកឯកសារ
  គ-គោលការណ៍នៃការដាក់ (បង្កើតនិងដាក់) ពាក្យសុំរួមគ្នា ទាញយកឯកសារ
  ឃ-ការអះអាងនីមួយៗរបស់ដើមចោទ និងចុងចម្លើយ ទាញយកឯកសារ
  ង-តារាងពេលវេលា ទាញយកឯកសារ
  ច-ដ្យាក្រាម​នៃរឿងក្តី​ទាមទារ​ឲ្យ​ធ្វើនីតិចុះបញ្ជីអំពីការលុបការចុះបញ្ជីការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិដោយ​ផ្អែក​លើការរំលាយកិច្ចសន្យា ទាញយកឯកសារ
  ឆ-ពាក្យបណ្តឹង ទាញយកឯកសារ
  ជ-ឯកសារចម្លើយ ទាញយកឯកសារ
  ឈ-ឯកសារត្រៀមលើកទី១របស់ដើមចោទ ទាញយកឯកសារ
  ញ-លិខិតសាលក្រម​ ទាញយកឯកសារ
ការទាមទារលែងលះ និងបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិ  
  ក.តារាលំហូរនៃនីតិវិធី ទាញយកឯកសារ
  ខ.កំណត់ត្រារឿងក្តីលែងលះ ទាញយកឯកសារ
  គ.ទ្រព្យសម្បត្តិរួម និងទ្រព្យសម្បត្តិដោយឡែក ទាញយកឯកសារ
  ឃ.ករណីសិក្សា​និងឧបសម្ព័ន្ធ ទាញយកឯកសារ
  ង.ពាក្យបណ្តឹង ទាញយកឯកសារ
  ច.លិខិតពាក្យសុំកែតម្រូវពាក្យបណ្តឹង ទាញយកឯកសារ
  ឆ.ឯកសារចម្លើយ ទាញយកឯកសារ
  ជ.កំណត់ត្រានៃដំណើរការនីតិវិធី ទាញយកឯកសារ
  ឈ.លិខិតសាលក្រម ទាញយកឯកសារ
  ញ.ការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិ ទាញយកឯកសារ
  ដ.វិធីពិនិត្យពាក្យបណ្តឹង​ ទាញយកឯកសារ
រឿងក្តីរឹបអូសជាបណ្តោះអាសន្នចំពោះអចលនវត្ថុ និងរឿងក្តីអនុវត្តចំពោះអចលនវត្ថុ  
  ក-ករណីសិក្សា Case.5 ទាញយក
  ខ.តារាងពេលវេលា Case.5 ទាញយក
  គ.លិខិតពាក្យសុំ-ការរឹបអូសជាបណ្តោះអាសន្នចំពោះអចលនវត្ថុ ទាញយក
  ឃ.លិខិតដីកាសម្រេច-ការរឹបអូសជាបណ្តោះអាសន្នចំពោះអចលនវត្ថុ ទាញយក
  ង.លិខិតពាក្យសុំឱ្យអនុវត្ត-ការរឹបអូសជាបណ្តោះអាសន្នចំពោះអចលនវត្ថុ ទាញយក
  ច-សេចក្តីពន្យល់អំពីនីតិវិធី-ការរឹបអូសជាបណ្តោះអាសន្នចំពោះអចលនវត្ថុ ទាញយក
  ឆ-សេចក្តីពន្យល់អំពី​ឯកសារទម្រង់គំរូ-ការរឹបអូសជាបណ្តោះអាសន្នចំពោះអចលនវត្ថុ ទាញយក
  ជ-លិខិតពាំក្យសុំ ទាញយក
  ឈ-សេចក្តីពន្យល់អំពី​ឯកសារទម្រង់គំរូ-ការអនុវត្តចំពោះអចលនវត្ថុ ទាញយក
  ញ-លំហាត់អនុវត្ត ទាញយក
រឿងក្តីចាត់ចែងជាបណ្តោះអាសន្នចំពោះវត្ថុដែលជាកម្មវត្ថុនៃវិវាទ  
  ក-ករណីសិក្សា Case.6 ទាញយក
  ខ.លិខិតពាក្យសុំ-ការចាត់ចែងជាបណ្តោះអាសន្នចំពោះវត្ថុដែលជាកម្មវត្ថុនៃវិវាទ ទាញយក
  គ.លិខិតដីកាសម្រេច-ការចាត់ចែងជាបណ្តោះអាសន្នចំពោះវត្ថុដែលជាកម្មវត្ថុនៃវិវាទ ទាញយក
  ឃ.សេចក្តីពន្យល់អំពីនីតិវិធី-ការចាត់ចែងជាបណ្តោះអាសន្នចំពោះវត្ថុដែលជាកម្មវត្ថុនៃវិវាទ ទាញយក
  ង.លំហាត់អនុវត្ត ទាញយក