ប្ដូរភាសា :

សេវាចុះបញ្ជីទ្រព្យសម្បត្តិប្តីប្រពន្ធ

សេវាចុះបញ្ជីទ្រព្យសម្បត្តិប្តីប្រពន្ធ

លេខសំគាល់ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ ថ្ងៃបោះពុម្ភ Pdf(ខ្មែរ) Pdf(អង់គ្លេស)
451 ១.ពាក្យ​សុំចុះបញ្ជីកិច្ចសន្យាទ្រព្យសម្បត្តិប្តីប្រពន្ធ សៀវភៅនិងឯកសារផ្សេងៗ 13 October 2020
460 ២.ពាក្យសុំចុះបញ្ជីអំពីការកែតម្រូវកិច្ចសន្យាទ្រព្យសម្បត្តិប្តីប្រពន្ធ សៀវភៅនិងឯកសារផ្សេងៗ 13 October 2020
461 ៣.ពាក្យសុំចុះបញ្ជីអំពីការផ្លាស់ប្តូរកិច្ចសន្យា (១៣១០២០) សៀវភៅនិងឯកសារផ្សេងៗ 13 October 2020
462 ៤.ពាក្យសុំចុះបញ្ជីអំពីការផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះ ឬ អសយដ្ឋាន សៀវភៅនិងឯកសារផ្សេងៗ 13 October 2020
463 ៥.ពាក្យសុំចុះបញ្ជីអំពីការលុបការចុះបញ្ជីកិច្ចសន្យាទ្រព្យសម្បត្តិប្តីប្រពន្ធ សៀវភៅនិងឯកសារផ្សេងៗ 13 October 2020
464 ៦.ពាក្យសុំចុះបញ្ជីអំពីកាលបរិច្ឆេទនៃថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ សៀវភៅនិងឯកសារផ្សេងៗ 13 October 2020
465 ៧.ពាក្យសុំអោយចេញលិខិតបញ្ជាក់ សៀវភៅនិងឯកសារផ្សេងៗ 13 October 2020
2888 ប្រកាសលេខ ៨១ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជី កិច្ចសន្យាទ្រព្យសម្បត្តិ ប្តីប្រពន្ធ (០៩០៨១៣) ប្រកាស 09 August 2013