ប្ដូរភាសា :

ឥស្សរជនជារដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួងយុត្តិធម៌ពីឆ្នាំ១៩៨០ ដល់បច្ចុប្បន្ន​