ប្ដូរភាសា :

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

សេចក្តីសម្រេចចិត្ត មហាសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារវិស័យយុត្តិធម៌ ទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ ២០២៣ និងកំណត់ទិសដៅការងារជាអាទិភាពបន្ត