ប្ដូរភាសា :

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

កម្រងរូបភាពអនុស្សាវរីយ៍ មហាសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារវិស័យយុត្តិធម៌ទូទាំងប្រទេស ឆ្នាំ២០២៣ និងកំណត់ទិសដៅការងារ ជាអាទិភាពបន្ត នាថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤