ប្ដូរភាសា :

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការតែងតាំងជាទីប្រឹក្សា​ និងជំនួយការឯកឧត្តម កើត រិទ្ធ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី​ រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួងយុត្តិធម៌​