ប្ដូរភាសា :

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

ប្រកាសលេខ ០០៦ ក.យ.ប្រក/២៣ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្មរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌