ប្ដូរភាសា :

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

សេចក្តីសម្រេចលេខ ០២ កយ.សសរ/២៣ របស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារថវិកានៃក្រសួងយុត្តិធម៌