ប្ដូរភាសា :

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារច្បាប់កម្ពុជា​

ល.រ ខ្លឹមសារ ផ្សេងៗ
០១ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារច្បាប់កម្ពុជា (1.4) ទាញយកដើម្បីតម្លើង
០២ របៀបប្រើប្រាស់​ ទាញយកឯកសារ

 

*សម្រាប់ព័ត៌មានផ្សេងៗសូមទំនាក់ទំនងលោក ភូ ភក្តី ជំនួយការអមក្រសួងយុត្តិធម៌តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ +855 12 75 15 79