ប្ដូរភាសា :

ផ្នែករដ្ឋប្បវេណី

               សូមគោរពជូនសម្តេច ទ្រង់ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ជ្រាបជាព័ត៌មានឯកសារដែលមាននៅខាងក្រោម​នេះ សម្តេច ទ្រង់ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី អាចអញ្ជើញទាញយកឯកសារផ្ទាល់ពីគេហទំព័រទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនហៅកាត់ថា JICA តាមរយៈតំណរ
01.https://www.jica.go.jp/project/english/cambodia/0701047/index.html
02.https://www.jica.go.jp/project/english/cambodia/014/materials/index.html
03.https://www.jica.go.jp/project/english/cambodia/025/index.html
 
ល.រ
ច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិ
ភាសា
ខ្មែរ [KH]
អង់គ្លេស[EN]
ជប៉ុន[JP]
01 ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី 
ទាញយក
Download
Download
02 ក្រមរដ្ឋប្បវេណី
ទាញយក
Download
Download
03 ច្បាប់ស្តីពីការអនុវត្តក្រមរដ្ឋប្បវេណី(007/0511)
ទាញយក
Download
Download
04 ច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីនៃការពិន័យស៊ីវិល(១១/០៣០៨)
ទាញយក
Download
 
05 ច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីនៃរឿងក្តីរដ្ឋប្បវេណីដែលមិនមែនជាបណ្តឹង(១៣/០៧១០)
ទាញយក
Download
 
06 ប្រកាសលេខ ៨៦ កយប្រក/០៨ ស្តីពីការបង្រ្គប់បន្ថែមចៅក្រមជាបណ្តោះអាសន្ន​នៅសាលាដំបូងដែលខ្វះចំនួនចៅក្រម​ (086/1208)
ទាញយក
 
 
07 ប្រកាសលេខ ៩៨ កយប្រក/០៩ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការផ្ញើនៅតុលាការ (098/1209)
ទាញយក
Download
 
08 សេចក្តីណែនាំលេខ ០២ កយ សណន/០៨ចុះថ្ងៃទី ១៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០០៨ របស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ ស្តីពីប្រាក់បេសកម្ម និង​សោហ៊ុយធ្វើដំណើររបស់ចៅក្រមដែលត្រូវបាន​ចាត់តាំងឲ្យទៅបំពេញបង្គ្រប់នៅសាលាដំបូងដែលខ្វះចំនួនចៅក្រម (002/1208)
ទាញយក
 
 
   
 
 
 
 
អត្ថាធិប្បាយនិងសៀវភៅសិក្សា (សមិទ្ធិផលគម្រោង)
     
01 សេចក្តីពន្យល់ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី
ទាញយក
 
Download
02 សេចក្តីពន្យល់អំពីចំណុចសំខាន់នៃក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី នីតិវិធីចេញសាលក្រម (គន្ថី១ដល់៥ គន្ថី៨ដល់៩) ទាញយក   Download
03 សេចក្តីពន្យល់ អំពី ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី ភាគទី២ ការអនុវត្តដោយបង្ខំ និងការចាត់ចែងរក្សាការពារ​ (គន្ថីទី៦ គន្ថីទី៧,គន្ថីទី៨ និងគន្ថីទី៩) ទាញយក   Download
04 សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគទី១ គន្ថីទី១ ដល់ គន្ថីទី៣ ទាញយក    
05 សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគទី២ គន្ថីទី៤  ទាញយក    
06 សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគទី៣ គន្ថីទី៥ ទាញយក    
07 សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគទី៤ គន្ថីទី៦ ទាញយក    
08 សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគទី៥ គន្ថីទី៧ ទាញយក    
09 សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគទី៦ គន្ថីទី៨ ដល់ទី៩ ទាញយក    
10 សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃច្បាប់ស្តីពីការអនុវត្តក្រមរដ្ឋប្បវេណី (២០១១) ទាញយក    
11 ប្រកាស៩៨ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការផ្ញើនៅតុលាការ​(កំណត់) ២០០៩ ទាញយក   Download
គំរោងអភិវឌ្ឍន៍ច្បាប់និងតុលាការ (ដំណាក់កាលទី ៤)      
01 មេរៀនក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី ភាគទី១  ទាញយក    
02 មេរៀនក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី ភាគទី២ ទាញយក    
03 មេរៀនក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី ភាគទី៣ ទាញយក    
04 តារាងស្តីពីញាតិនិងថ្នាក់ញាតិដែលរាប់ចេញពីសាមីខ្លួន ទាញយក    
05 បទបង្ហាញស្តីពីការអនុវត្តដោយបង្ខំ ទាញយក    
06 អង្គហេតុចម្បងនិងការសរសេរពាក្យបណ្តឹង ទាញយក    
07 អង្គហេតុចម្បងនិងការសរសេរពាក្យបណ្តឹង  ទាញយក