ប្ដូរភាសា :
បណ្ណាល័យ
ចំណងជើងសៀវភៅ ក្របមុខសៀវភៅ ទាញយក
រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំបោះពុម្ពផ្សាយដោយក្រុមប្រឹក្សា​ធម្មនុញ្ញឆ្នាំ២០២៣
ក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ក្រមរដ្ឋប្បវេណីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​
ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី
ក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិ
ក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី ភាគទី១
ក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី ភាគទី២
ក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី ភាគទី៣
ច្បាប់គោលទាំងបីក្នុងវិស័យតុលាការ ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្គការតុលាការ ,លក្ខន្តិកៈចៅក្រម ព្រះរាជអាជ្ញា,ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សា​នៃអង្គចៅក្រម
កម្រងឯកសារច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធនឹងអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ
The Three Fundamental Laws , The Organization of the Courts, The Status of Judges and Prosecutors, The Organization and Functioning of The Supreme Council of Magistracy
ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងយុត្តិធម៌១៩៩៦
សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគទី១ គន្ថីទី១ដល់គន្ថីទី៣
សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគទី០២ គន្ថីទី ០៤ (២០១០)
សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីភាគ៣៖គន្ថីទី៥ (២០១០)
សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីភាគ៤ គន្ថីទី៦
សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគទី ៥ គន្ធីទី៧ (២០១០)
រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំបោះពុម្ពផ្សាយដោយក្រុមប្រឹក្សា​ធម្មនុញ្ញឆ្នាំ២០២៣
ក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ក្រមរដ្ឋប្បវេណីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​
ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី
ក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិ
ក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី ភាគទី១
ក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី ភាគទី២
ក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី ភាគទី៣
ច្បាប់គោលទាំងបីក្នុងវិស័យតុលាការ ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្គការតុលាការ ,លក្ខន្តិកៈចៅក្រម ព្រះរាជអាជ្ញា,ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សា​នៃអង្គចៅក្រម
កម្រងឯកសារច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធនឹងអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ
The Three Fundamental Laws , The Organization of the Courts, The Status of Judges and Prosecutors, The Organization and Functioning of The Supreme Council of Magistracy
ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងយុត្តិធម៌១៩៩៦
សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគទី១ គន្ថីទី១ដល់គន្ថីទី៣
សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគទី០២ គន្ថីទី ០៤ (២០១០)
សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីភាគ៣៖គន្ថីទី៥ (២០១០)
សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីភាគ៤ គន្ថីទី៦
សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគទី ៥ គន្ធីទី៧ (២០១០)
Page 1 of 8