ប្ដូរភាសា :
បណ្ណាល័យ
ក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ក្រមរដ្ឋប្បវេណីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​
ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី
រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំបោះពុម្ពផ្សាយដោយក្រុមប្រឹក្សា​ធម្មនុញ្ញឆ្នាំ២០២៣
ក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី ភាគទី១
ក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី ភាគទី២
ក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី ភាគទី៣
ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងយុត្តិធម៌១៩៩៦
ច្បាប់ស្តីពីគយ ២០០៧
ច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន២០១២
ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ២០១៨
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១១២៣/២៣៨១ ស្តីពីការបង្កើត ការរៀបចំ និងកិច្ចដំណើរការរបស់អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ
ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ៥២០ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃបណ្ឌិត្យសភាភូមិន្ទយុត្តិធម៌កម្ពុជា២០២៣
ច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីនៃការពិន័យស៊ីវិល ២០០៨
អនុក្រឹត្យលេខ១៣០ អនក្រ.បក ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងយុត្តិធម៌២០២២
យុទ្ធសាស្រ្តបញ្ចកោណ ដំណាក់កាលទី១ ដើម្បីកំណើន ការងារ សមធម៌ ប្រសិទ្ធភាព និងចីរភាព
ច្បាប់ស្តីពីសំណង់
Page 1 of 6