ប្ដូរភាសា :
បណ្ណាល័យ
សេចក្តីសម្រចលេខ ០៩សសរ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងសម្រាប់រៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ៣ឆ្នាំរំកិល
ច្បាប់ស្តីពីទេសចរណ៍ ឆ្នាំ២០០៩
ច្បាប់ស្តីពីការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធី២០០៩
ច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើ២០០២
ច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (២០២៣)
សេចក្តីសម្រេចលេខ ២៧ សសរ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារជំរុញការវិនិយោគក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ
ផែនការ ស្តីពីយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី៩ រយៈពេល១ឆ្នាំ (ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៤)
ច្បាប់ស្តីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
អនុក្រឹត្យលេខ ៣២១ អនក្រ.បក ស្តីពីលក្ខខណ្ឌនិងនីតវិធីនៃការចុះបញ្ជីដីរដ្ឋ
អនុក្រឹត្យលេខ ៣៤១ អនក្រ.បក ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​នៃអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ
អនុក្រឹត្យ ស្ដីពី ការកែសម្រួល អនុក្រឹត្យលេខ ៨៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ ក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩
សេចក្តីណែនាំលេខ០០៦ សណន ស្តីពីបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការកែតម្រូវទិន្នន័យ និងមោឃភាពបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋាន
ប្រកាសលេខ៨៧៣ ប្រក ស្តីពី បទវិន័យនគរបាលជាតិកម្ពុជា ២០២៤
ច្បាប់ស្តីពីពន្ធនាគារ២០១១
ច្បាបស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាស៊ីដខ្លាំង
ព្រះរាជក្រឹត្យ២៦៨២ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌២០២៣
Page 5 of 5