ប្ដូរភាសា :
បណ្ណាល័យ
អនុក្រឹត្យលេខ ២១​ អនក្រ.បក ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់លេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលសាលាដំបូង
ច្បាប់ស្តីពីសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារ២០២២
ច្បាប់ស្តីពីការចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឆ្នាំ២០១៧
អនុក្រឹត្យលេខ២៣អនក្រ.បក ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការ
ច្បាប់ស្តីពីបរធនបាលកិច្ច២០១៩
ច្បាប់ស្តីពីឧបាស្រ័យពាណិជ្ជកម្ម២០១៧
ច្បាប់ស្តីពីម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្រ្តទំនិញ២០១៤
ប្រកាសរួមលេខ ១០០១ សហវ.ប្រក ស្តីការផ្តល់់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ ២០១២
អនុក្រឹត្យលេខ ២៣ អនក្រ.បក ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលតុលាការកំពូល ២០១៦
ច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិខ្មែរ ២០១៨
ច្បាប់ស្តីពីការបង្រ្កាបល្បែងស៊ីសង ១៩៩៦
ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមេធាវី
ច្បាប់ស្តីពីឧបករណ៍់អាចជួញដូរបាន និងប្រតិបត្តិការទូទាត់សងប្រាក់ ឆ្នាំ២០០៥
ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់ក្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្ម ២០២០
ប្រកាសលេខ ០៤៧ អ.ស.ហ.ប្រក ស្តីពី វិធាន និងនីតិវិធីនៃការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណ និងលិខិតអនុញ្ញាតអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុ
អនុក្រឹត្យលេខ ០២ អនក្រ.បក ស្តីពី ប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្រ្តីរាជការ និយោជិត កម្មករ ប្រចាំឆ្នាំ២០២៤
សេចក្តីកំណត់មាត្រានីមួយៗនៃក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី ២០០៧
សេចក្តីសម្រេចលេខ ៦២សសរ.កយ/២៣ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងាររៀបចំផែនការធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌
Page 3 of 4