ប្ដូរភាសា :
បណ្ណាល័យ
ក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ក្រមរដ្ឋប្បវេណីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​
ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី
រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំបោះពុម្ពផ្សាយដោយក្រុមប្រឹក្សា​ធម្មនុញ្ញឆ្នាំ២០២៣
ក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី ភាគទី១
ក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី ភាគទី២
ក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី ភាគទី៣
ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងយុត្តិធម៌១៩៩៦
សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគទី១ គន្ថីទី១ដល់គន្ថីទី៣
សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគទី០២ គន្ថីទី ០៤ (២០១០)
សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីភាគ៣៖គន្ថីទី៥ (២០១០)
សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីភាគ៤ គន្ថីទី៦
សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគទី ៥ គន្ធីទី៧ (២០១០)
សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគទី ០៦ គន្ថីទី៨ ដល់ទី៩ (២០១០)​
ច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន២០១២
ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ២០១៨
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១១២៣/២៣៨១ ស្តីពីការបង្កើត ការរៀបចំ និងកិច្ចដំណើរការរបស់អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ
Page 1 of 7