ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

ដីកាសម្រេចបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិលេខ ១១ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ របស់ចៅក្រមនៃសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ សម្រេចបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គល ឬអង្គភាពជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលេខ១៧១៨ (២០០៦)អនុម័តនៅថ្ងៃទី ១៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០០៦ ,លេខ​ ១៨៧៤ (២០០៩) អនុម័តនៅថ្ងៃទី ១២ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០០៩,២០៨៧ (២០១៣) អនុម័តនៅថ្ងៃទី ២២ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៣ ,២០៩៤ (២០១៣) អនុម័តនៅថ្ងៃទី ០៧ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៣,២២៧០ (២០១៦) អនុម័តនៅថ្ងៃទី ០២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៦, ២៣២១(២០១៦) អនុម័តនៅថ្ងៃទី ៣០ ខែ វិចិ្នកា ឆ្នាំ ២០១៦ ,២៣៧១ (២០១៧) អនុម័តនៅថ្ងៃទី ០៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៧,២៣៧៥ (២០១៧) អនុម័តនៅថ្ងៃទី ១១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ , ២៣៩៧ (២០១៧) អនុម័តនៅថ្ងៃទី ២២ ខែ​ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧ និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តជាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េ ។
Page 11 of 20