ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ MOFCOM សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន