ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីសម្រេច រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា លេខៈ ៦៦ សសរ ចុះនៅថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ ស្ដីពី ការចាត់តាំងឯកឧត្តម ជិន ម៉ាលីន ជារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ នៃក្រសួងយុត្តិធម៌