ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

លទ្ធផលជ័យលាភីវិញ្ញាសាសរសេរ នៃការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សអាជ្ញាសាលា ជំនាន់ទី៣ នៃបណ្ឌិត្យសភាភូមិន្ទយុត្តិធម៌កម្ពុជា