ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៤២៤/៣១២ ចុះថ្ងៃទី៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ ស្តីពី ការតែងតាំងទីប្រឹក្សាក្រសួងយុត្តិធម៌