ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

លទ្ធផលស្ថាពរ នៃការជ្រេីសរេីសមន្ត្រីសម្រុះសម្រួលដោះស្រាយវិវាទនៃ អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ