ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០២២៤/១៦៨ ចុះថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ស្តីពីការតែងតាំងមុខតំណែង និងផ្តល់ឋានៈ ជាអគ្គលេខាធិការ និងអគ្គលេខាធិការរង នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គណៈកម្មាធិការដឹកនាំការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌