ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល លេខ ៣៦ សសរ ចុះថ្ងៃទី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ស្តីពីការតែងតាំងបន្ថែម លោកជំទាវ ជា វាសនា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌ ជាសមាជិកនៃអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ