ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

លទ្ធផលជ័យលាភីវិញ្ញាសាសរសេរ នៃ ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សចៅក្រម និងសិស្សព្រះរាជអាជ្ញា ជំនាន់ទី១២ នៃបណ្ឌិត្យសភាភូមិន្ទយុត្តិធម៌កម្ពុជា

    លទ្ធផលជ័យលាភីវិញ្ញាសាសរសេរ នៃការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សចៅក្រម និងសិស្សព្រះរាជអាជ្ញា ជំនាន់ទី១២ នៃបណ្ឌិត្យសភាភូមិន្ទយុត្តិធម៌កម្ពុជា