ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី​សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ​តាមប្រព័ន្ធអនឡាញស្តីពីអាហារូបករណ៍ប្រទេសជប៉ុន (JDS)