ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរបស់សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា