ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

អនុក្រឹត្យស្តីពីការតែងតាំងជំនួយការឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌